News

The US has hired the Speaker of the House of Representatives for the first time, Ukraine – among the reasons

The speaker of the US House of Representatives, the lower house of Congress, Kevin McCarthy, was predicted to be imprisoned…

Read More »

, -”” 1500 |

-”” 1500 | …

Read More »

On Tavriysky there is a direct passage of the Defense Forces – Tarnavsky

The commander of the operational-strategic grouped army “Tavriya” Oleksandr Tarnavsky announced on Tuesday evening that the Defense Forces are moving…

Read More »

Politico: ªÑ ó ãðóäí³ ïîãîäèòüñÿ ïî÷àòè ïåðåãîîè ïðîîîîîîâñóï Óêà¿íè

˳äåðè ªvâðîïåéñîão Ñîþçó ãîtóþòüñÿ äàòè ïî³òè÷íó çãäó ía, ÿê î ÷³êóºòñÿ, ïîçèòèâíå ð³øåííÿ ªâðîîêî³ñ³¿ ñòîñîâíî ãîâîâíîñ³ Óêðà That’s right, that’s…

Read More »

The Russian Ministry of Defense announced the missile "Neptune" bіlya Krimu

The Russian Ministry of Defense announced that in the evening of 3 June they had lost the Ukrainian anti-ship missile…

Read More »

Àçåðáàéäæàí çàòðèìàí êîëèøí³õ î÷³ëüíèê³â Íàã³ðíîãî Êàðáàõó

SYNOPSIS OF THE SYSTEM “PRESS” INTERNATIONAL â³ðìåíñüî¿ ðåñïóáë³êèâ Íàã³ðíîìó Êàðàáàõó Àðêàä³ÿ ​​Ãóêàñÿíà, Áàê About Sasha and Àðà¿ka Àðótþíÿíà, and à…

Read More »

Near the Dnieper after a night attack, buildings and civilian objects were destroyed

Near the Dnieper at night, 3 rockets damaged 3 large surfaces and other civil objects. Dzherelo: head of Dnipropetrovsk OVA…

Read More »

The Ministry of Internal Affairs has confirmed its action plan for the blackouts

The Ministry of Internal Affairs has confirmed its action plan for the blackouts

Read More »

In other words, this is the case: the definition of the term

RESULTS OF THE SYSTEM IN FROM THE POLICY è è ñîþçíè³â ó ÍÀÒÎ òà “Valåëê³é ñ³ìö³”: ñîîîðäèíóàëè ï³äòðèìóÓêà¿ i.e. Dairy:…

Read More »

Klitschko stated that the burning season in the capital is at risk

Klitschko stated that the burning season in the capital is at risk

Read More »
Back to top button