News

The other side of the spectrum à¿íó – Ç̲

DAILY BALANCE, courtesy of Getty Images

Àäì³í³ñòðàö³ÿ ïðåçèäåíòà SÑØÀ Äæî Áàéäåíà íàìàãàºòñÿ çàïåâíèòè ñ v. ss., v. v. govt., v. åçâàæàþ÷è ía çðîñòàþ÷ó ê³ëüê³ñòü ðåñïóáë³êàíö³â ó çîíãðå³³, ÿê³ âè sòïàþòü ïrîtòè öüîg.

Dairy: “”Axios” ³ç ïîñèëàííÿíà äæåðåëà, ïåðåäຠ“ªvðîïåéñüêka”

DATA: ×îòèðè äæåðåëà – îô³ö³éíèé ïðåäñòàâíèê ÑØÀ, äâîº ºâðîïåéñüêêõäïëî màò³â, ÿê³ îá³éìàþòü âèñîê³ ïîñàäè, ³ äæåðåëî, îçíàéîîëåíå ç ä³ÿüí³ñ “Axios” other countries around the world, around the world çìîæå in other words, in the face of this problem.

Reply:

About the other side of the spectrum õ ð³âíÿõ ñï³ëêàëèñÿ ç³ ñâî¿èè êîëåãàìè â ªâðîï³ òà óäåðæàâàõ-÷ëå ía ÍÀÒÎ, ïîâòðþþ÷è êkîmåíòàð³ Áàéäåía, çðîáëåí³ ó çèõ³äí³, ùî äïîì FALSE SYSTEM.

²ífîîmóâàííÿ ñîþçíèê³â çàïëàíîâàíå ³ ía â³vòîðîê: Áàéäåí ³ äåðæàâ íèé ñåêðòàð ÑØëüî³ Áë³íêåí çàòåëåôîíóþòð ê³ëüüîîîñ ñâî¿ìêåãà – ªârîï³.

KOMMAYA BLACK SYNOPSIS, WHAT IS GOLDEN WITH KOLIAN åsîm, ÿêà äîçâëèòü ïðîäîâæóâàòè â³éñüêîâóâîïîîãó Óêkà¿í³, çàçíà that’s why.

Note:

  • About 1st State of the Union of Socialists About the Russian Federation and the Russian Federation Restoration of the Government of the Republic of Uzbekistan, in other words That’s it.
  • The difference between the US and the world is the same äæåò, ùî çàïîá³àº çóïèíö³ ðîáîòè óðÿäó, ïðîòåáåç êîøò³â “ía äîîìîã” ó Óêðà¿í³ – ùîá çá³ëüøèòè øàíñè íà yîgão óõâàëåííÿ.
  • About the State of the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan líråñ³ this is the case with the central government.
  • THE DAMN SYSTEM Russian Federation That’s it, that’s why it’s the same thing.

https://myboxingnews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button