News

Politico: ªÑ ó ãðóäí³ ïîãîäèòüñÿ ïî÷àòè ïåðåãîîè ïðîîîîîîâñóï Óêà¿íè

˳äåðè ªvâðîïåéñîão Ñîþçó ãîtóþòüñÿ äàòè ïî³òè÷íó çãäó ía, ÿê î ÷³êóºòñÿ, ïîçèòèâíå ð³øåííÿ ªâðîîêî³ñ³¿ ñòîñîâíî ãîâîâíîñ³ Óêðà That’s right, that’s the way to go.

Dairy:”ªvðîïåéñüêka”; vèäàíÿ Politico from the point of view of the world

DATAL: ßê â³äîmî, ªâðîîêî³ñ³ÿ îïðèëþäíòü çâ³ò ïðîòå, íàñê³ëüêè äîáðå Ó kðà¿íà òà ³íø³ ïðåòåíäåíòè íà âñòï äî ªÑ âèkîíóþòòü â³äïîâ³äí³ óìî âè. Öå, from the world, from the world, from the world ä³.

Reply:

About the Russian Federation, with Politico, in the Russian Federation, in the Russian Federation ÿkî¿ “äåðæàâvàm-÷ëåíàìáóäåäóæå íàçàòè: “Ðîçïî÷í³îîîåðåãî “v” ïñòóï ³ç Óêkða¿íþ.

“Private information about the world (representative of the State Duma. – Res.) moreover, in this case, in the same way in other words, in this regard óvâàëèòü yur yî÷àtov ïåðrågîð³â”, – äîäຠäæåðråë.

Politico çaóâàæóº, ùî äî òîãî ÷àñó Óêkà¿ía ìîæå ïîâí³ñòþ íå âèkîîààòè ñ³ìð this is the case with the Russian Federation âñòóï. VÒîmó ë³äåðè ªÑ ìàòòè ïîë³òè÷íèé ñèãíàë ïðî çãîäó íà ïåðåãîîî yea, that’s what it’s all about í³.

“Most of the world in the world, in the world in the world” ÷àòê ïåðågîð³â”, – ïîÿñíèâ âèäàíþ ³íøèé äèïëîìàò, äîäàâøè, ùî zðèä this is the case with the Russian Federation October 2024 .

Responsibility for the problem ¿ Îëüga Ñòåôàí³øèía çàÿâèëa, ùî â ªÑ º çagalaëüíèé ùAlls the software of the following, the following. èèè.

Proceedings with respect to the world and the world of the world more information çà ì³ñÿöü çàâåðøèòè ðîáîòó íàä ñ³ìîìà kðèòåð³ÿìè ªâðîêî³ñ³¿.

External link: 7 keys: the opposite. ×îìó º ðèçèê îòðèìàòè â³äìîâóó ïåðåãîîàõ ïðîîàïî.

https://myboxingnews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button