News

Other than that, that’s what it’s all about: oh why? About us

Îëàô Øîëüö, photo: Getty Images

Key words about the world, about the world of the world and the world âèé ïàêåò â³éñüîî¿¿ äîîîî¿è, çîkåmà, çàñîáè ïðrîtïîâ³òðÿíî¿ îîð fîíè.

Dairy: Îëàô Øîëüö ï³ä ÷àñ âèñòóïó âÁóíäåñòàç³, ïîâ³äîëÿº “ªvðîïåéñüêà ïràâäà” with this Tagesschau

DATAL: ϳä ÷àñ çàçíà÷èâ, ùî àíîíñîâîìó ïàkåò³, çîêðåìà , áóäå “ùñå, ùî íåîáõ³äíî äëÿ ïrîtïîâ³tðÿíî¿ îîîîîîè”.

Reply:

Proceedings:

  • Responsive information about the world and the world this is the case with the Patriot, â³ the Iris-T system, the Gepard system, and the áîºïðèïàè system.
  • What is the meaning of the “Regulatory” format? this is what you need to know – ç óðàõóâàííÿðîçì³ðó åêîîì³êè ¿¿ âíåñîê á³ëüøèé, í³æ ÑØØÀ.
  • The difference between the two sides ïåðåäàí¿ Óêðà¿í³ äîîìîãè, ó ÿê³é – vysuzhayok, ssoyukk ç’ÿçîk ³ aïtkk.

https://myboxingnews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button