News

More information about the world Portable Taurus

Á³ëüø³ñòü í³ìö³â ï³äòðèìóþòðð³øåííÿ êàíöëåðà Îëàôà Øîëüöà ïðîò Yes, this is the case with the Taurus.

Dairy: “ªvðîïåéñüêka” with the help of dpa

DATA: According to the Russian Federation, YouGov and Russia íÿ dpa, ç ïîçèöºþ Øîëüöà ïîãîäæóþòüñÿ 55% ðåñïîíäå³íò³â, òîä³ ÿíåïðàâè 26%

Reply:

ßê â³äîmî, íà ïî÷àtó æîâòíÿ Øîëüö êàçàa, ùî ïîêè ͳìå÷÷èíà íå óõâà in the center of Taurus, in Russia ìàãàºòñÿ íå äîïóñòèòè “åñàëàö³¿” â³éíè.

Responsible for this, and also for the rest of the world. Vyèkè yokîàë³ö³éíèõ ïàròíåð³â – “Çåëåíèõ” òà “Â³ëüíèõ äåìîðàò³â”.

Ø fîüöà vïròå, vùîá vïêè íå ïåðåäààòè ðàêåòè. SYNOPSIS – SYSTEM “VALUE DIFFICULTY” ACTIVITY 5 7%, KS – 53%, CN – 40% (34% in Russia). SMALL SYSTEM SYSTEM SYSTEM 59% OFF àíèõ, âèáîðö³â ïðàâïîïóë³ñòñüî¿ “Àëütåðíàòèèè ͳmå÷èíè” – 79%, ” “L³âèõ” – 49%.

Let’s talk about this in Russia group: 39% âvaàæàþòü, ùî ͳmå÷÷èíà “çàéøëà íàäòî äàëåêko”, 29% – ùî ð³âåíü in the region, 18% – in the same way.

Nakamova, ía îñòàí³é çóñòð³÷³ “RÐMÍKòàéí” î÷³ëüíèk Ïåítàão íó this is what you need to know; from the Russian Federation, from the USSR.

The difference between the two sides ïåðåäàí¿ Óêðà¿í³ äîîìîãè, ó ÿê³é – vysuzhayok, ssoyukk ç’ÿçîk ³ aïtkk.

Remarks on the topic of information about the world of the world “ko” ka³ésñükîî¿ ía çàgàëüíó ñóìçüêko 1 m³ëüÿðäà ºâðî. Remarks on the topic of the Russian Federation, and by the way of the Russian Federation terms PatriotIRIS-Tin other words.

https://myboxingnews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button