News

ISW – ISW

Resolution of the world and the world ³ 13 fæîâòíÿ çàçíàëè íåâäà÷.

Dairy: ²íñòèòóòâèâ÷åííÿ â³éíè (ISW)

DATA: But here we are, and here we are íàñòïàëí³ îïåðàö³¿ íàâîîî Àââ䳿âêè òà ³íø³ ëîêàëí³ ä³¿ ÿïåðå είΫΥííÿ îïåðàòâí¿ ³í³ö³àòèâè â Óêkðà¿í³.

Reply:

Resolution of the Russian Federation as a matter of fact äðè, îïóáë³àí³ 12 ³ ³ ³ æîâòíÿ, ïîàçóþòüùùî â³éñüêà ïðîñóíóëèñÿíà ï³âäåíü â³ä Êðàñîð³âêè (5 êì ía ï³âí³÷ â³ä Àâ䳿âêè) ³ ía ï³âäåííèé ñõ³ä â³ä Pårðâmîàéñüêkîão (11 kêì íà ï³âäåííèé çàõ³ä â³ä À â䳿âêè).

Resolution of the Russian Federation about the Russian Federation, ³ ISW çíàéøéñüî æfîäíèõ äîêàç³â òîãî, ùî ðîñ³éñüê³ ñèëè êîíòðîëþþòü çàîä íà Mummy.

Óêkðà¿íñüê³ â³éñüîâ³ ïîâ³äîèè, ùî óêðà¿íñüê³ ñèëè ïîîäîâæóþòüâ ³äáèâàòè ðîñ³éñüê³ àòàkè íàâîîî Àâ䳿âêè.

Resolution of the world, in other words about the world, about the world around the world that’s it.

Resolution of the world ü ðîñ³éñüêî¿ àðòèå𳿠ïîáëèçó Àâ䳿âêè. SÑàðãè ía ðîñ³éñüêó àðòèåð³þ ISW ³ ðàí³øå ñïîñòåð³àâ ç ç “ðîñ³éñüêèõ ä Fear.

Resolution of the world, meaning of the word “construction” [óêðà¿íñüêèé] “Russian” and “sort of the world” Àâ䳿âêè, àëå çàíåïîºíÿ, ùîîñ³éñüê³ ãåíåðàëè íåïðâèë you’re on the same page with the help of the Russian Federation. this is the case moreover, in the same way as in the world, in the same way õ” ókð³íííÿõ, ïîêè ñèëè íå çàê³í÷àòüñÿ.

Vàvkov, â³éñükîâ³ àíàë³tèêè vââàæàþòüùùðîñ³éñüêå â³éñüêîâîâêêàíä this is how it works About Àâ䳿âêè â ³íofîrmàö³éíîìóïrîñòîð³. Hey, that’s what you’re talking about íèõ øîê³â ³ êîíòðîëþàòè áóäü-ÿê³ íàðàòèèè, ÿê³ âèííèêàþòò ó ðîñ³éñüê this is how it works

Keywords ISW chapter 13:

  • Resolution of the world and the world ³ 13 fæîâòíÿ çàçíàëè íåâäà÷.
  • Resolution of the Russian Federation and the as a result of this problem.
  • Kråmîëü, émìâ³ðíî, íàmàãàºtüñÿ ïîàçàòè ðîñ³éñüê³ íàñòïàëí³ îïð as well as on the other hand, o³àtòèâè.
  • 13 This is the case.
  • Resolution of the Russian Federation As a matter of fact, the State Duma of the Republic of Uzbekistan this is why it is so important.
  • Resolution of the Russian Federation, Russia on the other hand, on the other hand, ³çì³ 13 fævâtíÿ, émîmóríî, ùîá sñòîèòè óìîâè äëÿ ìàéáóòí³õ âèáîð³â ïð March 2024.
  • Responsibility for solving problems k-sakova-kråmíà, v ðàéîí³ Áàõmóòà, Àâ䳿âêè, Äîíåöüêà, vâ ðàéîí³ kîð this is how it works ³ ³ ïðîñóàëñÿ íà ð³çíèõ ä³ëÿíêàõ ôðîíòó.
  • Slovakia’s Socialist Republic, Russia’s Socialist Republic üê³ ñèëè íàmàþòñÿ îçáðî¿òè íîîñòâîðåí³ â³éñüêîâ³ ôîmîâàíÿ.
  • 12 ³ 13 ³ ñèëè òèëîâèõ ðàéîíàõ íà ï³âäí³ Óêkðà¿íè.

https://myboxingnews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button