News

BELAYAKOVYAKOVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY place Ó – äæåðåëî

foto, alias ÓÏ äæårël

In other words, this is the case with us ç åëåktòrîåíåð㳿 â³éñüîâ³ îá’ºkòè vâîrãà ó çóðñüê³é îáëàñò³ ÐÔí³ at 5 o’clock.

Dairy: connection

DATA: In this regard this is the case with Sóäæà, and with the name of Golóøkkovî Kórñüêkî¿.

Reply:

Reminder of the Mama: “ßê íàñë³äîê – ðîñ³éñüê³ â³éñüêîâ³ ïî÷èíàþòà ïåðåéìàòè ìèíó ëîð³÷íèé äîñâ³ä óêðà¿íö³â, êîëè åëåêòðîåíåð㳿 íå áóëî ïî ê³ëüêà ä³ b.

This is what we are talking about. The last one is 29, and the other one is 26 June. Tóvä³ órðàçèè åëåktòðîï³äñòàíö³¿, â³ä ÿêèõ æèâèèñÿ âàæëèâ³ â³ ³ésñükîâ³ îá’ºkòè ðîñ³ÿí. Çaãàëîm, Ñëóáæáà àåçïåêè îðãàí³çóâàààà âæåå 7 ïîä³áíèõàòàê íàîîîóó “”

 

foto, alias ÓÏ äæårël

alternative: Chapter 5 of the Russian Federation äîmèâ, ùî basilicas this is the case. ×èíîâíèê ïîîîîîèâ, ùî º â³äêëþ÷åííÿ åëåktòðîïîñòàííÿ.

https://myboxingnews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button