News

Àòàà äðîîàìè âíî÷³: º âëó÷àííÿ íà ʳðîâîãðàùèí³

DIAMOND “SHAKH” Published by Pacific Press, ZUMA Press Wire

VALUE AS A DIFFERENCE º VALUE AT OUR FUNCTION about the whole world, this is how it works.

Dairy: Formation of the Republic of Kazakhstan TelegramÑèëè o Telegram

Remark: “Volyanovskaya as well as in the Russian Federation. ëà ÏÏÎ – çáèòî 9 áåçï³ëîtòíèê³â.ª âëó÷àííÿ îá’ºkò ³íôðàñòðóêòðèÎÎá ³éøëîñÿ çàgáëèõ òà òðàâmîâàí³. ë³êâ³äàö³¿ ïîæåæ³.

Reply:

Çà sïîïåðåäí³ìè äàíèìè – öèâ³ëüía ³íôðàñòðóðóðà íå óøîäæåíà”.

DATA: Ñèë îáîðîíè ï³âäíÿ ïîâ³äîèèè, ùî â ¿õí³é çîí³ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ç 24 “Shahed-131/136”: 10 – íàä Mêkkîà¿âùíîþ, 9 – íàä ʳðîâîãðàäùíîþ, 5 – íàä Î Yes.

Note:

  • October 5, 2023 Aleksandr Lukashenko The phrase “Shahed” is the opposite.
  • Proceedings with respect to the world è èêkðà¿íè çíèùëè 24 ç 29 vâîrîæèõ óäàðíèõ äðîí³â.

https://myboxingnews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button