News

Àðì³ÿ ²çðà¿ëþ çàkëèêàëà öèâ³ëüíå íàñëåííÿ íà ï³âíî÷³ Ãà That’s it, that’s what it’s all about

Àðì³ÿ îáîðîîíè ²çðà¿ëþ îïóáë³êóâàëà çâåðíåííÿ äî æèòå³â Ãàçè ç çà këkëk åàkóþàòñÿ íà ï³âäåíü çäàëÿ vâëàñíî¿ áåçïåêè ³ ïîïåðåäèëa, in this case, in this case, this is the case with the central bank.

Dairy: The Times of Israel, Jerusalem Post, CNN

Detailed information about the world: “ÖÀÕÀË çàêëèêຠâñ³õ öèâ³ëüíèõ ìåøkàíö³â ì³ñòà Ãàçà åâàêóþâàòèñÿ ç ¿õí³õ äîì³îê íà ï³âäåíü çàäëÿ ¿õíüî¿ âëàñíî¿ áåçïåêè ³ çàõèñòó.

Reply:

TERMINATION OF THE TERMINAL SYSTEM IN TERMS OF TERMINATION, ³ ì³ñòî Ãàçà º çîîþ, äå â³äáóâþòüñÿ â³éñüêîâ³ îïåðàö³¿. This is what we are talking about.

This is the case with the State Duma, which is also the case with the Russian Federation. This is the same as the world. This is not the case with the other side.”

DATA: ÖÀÕÀË íàgîëîøóº, ùî òåðîèñòè ÕÀÌÀÑ ïåðåõîâóþòüñÿ â ì³ñò³ Ãàçà â ò on the other hand, on the other hand, in the same way That’s it.

“This is what we are talking about, this is what we are talking about. ¿ in the world ³ in the world ³ in the world with us, and with our help Ë ïðîäîâæóâàòààààêâí³ ä³¿ ì³ñò³ Gàçà ³ äîêëàäàòèìåçíà÷íèõ çó sèëü, ùîá óíèkíóòè çàïîä³ÿííÿ øêîäè öèâ³ëüíîíóííþ”, – íàgîëîñèà À regurgitation.

DATA: The Times of Israel about the world, the world, the world This is the case with the Gazprom, and in this regard à ï³âíî÷³ GÃàçè.

Let’s face it, let’s talk about it 12 y. y. 24 y. fäèí.

From Reuters, from Russia, from Russia âèâñÿ This is the case with the USSR.

Detailed Jerusalem Post â³í ìîîæå ðîçïî÷òèñÿ 14 fæîâòíÿ alàáî ï³çí³øå.

Referring to the OS in this case, in other words ÿ ç çàêëêêîî äåâàêóàö¿ óïðîäîâæ 24 ãîäèí, àëå îñê³ëüêè ïäåòüñïïîî more þòü, ùî öå “íå ìîæëèâî áåç ðóéí³âíèã ãómàí³òàðíèõ íàñë³äê³â”.

Resolution of the State Duma, ùî ÎÎÍ “ð³øó÷å çàêëèຠñêñóâàòè áóäü-ÿêèé ïîä³áíèé íàêàçin this case, in this regard, in this regard, That’s it, that’s the point, that’s the point.”

Äþæàðð³ê çàçíà÷èâ, ùî íàêàç ³çðà¿ëüñüêêèõ â³éñüêîâèõ òàêîîîïîøèðþº This is the case with the centralized OS, âkëþ÷àþ÷è øêîëè, ìåäè÷í³ öåíòðè òà êë³í³êè.

ÀãåíòñîÎÎÍ ó ñïðàâàõ ïàëåñòèíñüêkõ á³æåíö³â (ÁÀÏÎÐ) çàÿâèëî, ùî more this is what we are talking about ðèìàòè ñâî¿õ ñï³âðîá³tíèê³â ³ ïàëåñòèíñüêèõ á³æåíö³â.

Explaining the meaning of the word îñ³á, ÿê³ ïåðåáóàþòü ïðèòóëàõ ÁAPON, âîìó ÷èñë³ â “økîëàõ.

VALUE CASE WITH OUR çaçêëèêkàâ æèòë³â Ãàçè íà çàëèøàòè ñâ¿ áóäíêè about the world, about the world, about the About CNN.

²ñëàì³ñóêå ógðóïóàíÿ ðîç³ñëàëî Ç̲ çàÿâó, âÿê³é çâèíóâàòèî ²çðà¿ë ó âäåí³ “ïñèõîã³÷íî¿ â³éíè” òà “ïrîïàgàíä³, ùîá ñòîðèòè ï the other side of the spectrum “Football”.

What is the difference between the two countries? that’s why it’s the same thing.

Alternately, in this case, moreover, 750 volumes, on the other hand òü ÕÀÌÀÑó This is the case with the USSR.

SAME BLACK 12 BLACK WHITE, BLACK, BLACK this is how it works.

In the world, in the world, in the world õ ÕÀÌÀÑ, â³äïîâ³äàëüíèõ çà ì³íîìmåòí³ îáñòð³ëè ²çðà¿ëþ îñòàíí³ äí³ .

SUMMARY ö³ëåé – òóíåë³, â³éñüêîâ³ îá’ºkòè, ðåçèäåíö¿ âèñîîïîñò àëåíèõ ÷ëåí³â ógóïîâàííÿ, ÿê³ vâèkîðèñòîâóþòñÿ ÿâ³éñüêîâ³ êîìà íäí³ öåíòðè, ñêëàäè çáðî¿ òà ê³míàòè çâ’ÿçêó, ïîâ³äîîº ÖÀÕÀË.

Resolution of the international system ëèâ, ùî in the same way sunny.

“The case of the people and the world, and the world about the world, the world around the world, the world around the world òè öþ îðãàí³çàö³þ”, – çàÿâèâ Õàãàð³.

DATA: Well, that’s what it’s all about ³ òårîðèñòàìè ïàðêàíó íà êîðäîí³ ç Ãàçîþ, àëå íà ³çðà¿ëüñüê³ This is the opposite.

Õàãàð³ òàkîîâ³äîèâ, ùî ÖÀÕÀË ùñå çîñåðåäæóº ñî¿ çóñèëë íà This is the case with KS.

https://myboxingnews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button