News

Àçåðáàéäæàí çàòðèìàí êîëèøí³õ î÷³ëüíèê³â Íàã³ðíîãî Êàðáàõó

SYNOPSIS OF THE SYSTEM “PRESS” INTERNATIONAL â³ðìåíñüî¿ ðåñïóáë³êèâ Íàã³ðíîìó Êàðàáàõó Àðêàä³ÿ ​​Ãóêàñÿíà, Áàê About Sasha and Àðà¿ka Àðótþíÿíà, and à òàkîæ åêña-“Gãoîîîâó ïàðëàìåíòó” Äàèäà ²øõàíÿía.

Dairy: “ªvðîïåéñüêà ïràâäà” with this “MÅõî KÊàâêàçó”

DATA: Sasha, sasha, sasha, That’s the same as the same thing. This is what we are talking about.

Reply:

Îäèí ³ç “äåïóòàò³â” íåâèçíàíî¿ ÍÊÐ ïîâ³äîîèâ, ùî ñüîãîäí³ äî ³ðìåí ³¿ ÷åðåç àçåðáéäæàíñükèé ïóíêò ïðîïóñêó ïðèóëè ¿¿ “äèðåêòð Ñëóæá è íàö³îàëüíî¿ áåçïåêki (SÑÍÁ)” Àðàðàò MÌåëkóìíí, “ì³í³ñòð âíóòð³øí³õ ñï ðàâ” Êàðåí Ñàðãñÿí, “äåðæì³í³ñòð” Àðòóð Àðóòþíÿí ³ “Kak àäì³í³ñòðàö³¿ ïðåçèäåíòà” Êàðåí Øàõðààíí.

With reference to the “sorry” word, in other words àòèñÿ ç çêîëèøí³ìè “ïðåçèäåíòàìè” ³ “ñï³êåðîîî” NÍÊÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÑкòüñÿ ïîíàäää fáó.

Contact:

  • Reply àçåðáàéäæàíñüê³ more information about the world About the same thing.
  • Remarks on this issue in the world ì³ëüÿðåðà òà åkñåð³âíêà “órðÿäó” Kàrðááàõó Róráåíà vlaðàíía, ªðåâàí áóäå âmìàãàòè çâ³ëüíííÿ.
  • ABOUT THE FUNCTIONS OF KASPIRATIONS 2024 yr oko. About the Republic of Moldova and the Republic of Karelia, and the Russian Federation Yes, that’s it.
  • About the New Year’s Eve 2020 roko Kasar, this is the son of D..

External link: ªðåâàí óïîøóêàõ íîâèõ ñîþçíèê³â: ÷è çìîæå ³ðìåí³ÿ ïîçáòèñÿ çàë åæíîñò³ â³ä ÐÔ

https://myboxingnews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button