News

about the world of the State Duma and the State Duma – Borisov

REPORT, FOUNDATION: GETTY IMAGES

Gáàâva äèïîìàò³ªÑ Æîçåï Áîrðåëü âââàæàº, ùîÑØÀ ìàþòü ïåðåãëÿíóò è with ð³øåííÿ ùîîîîãî Óêðà¿í³, àäæå ªâðîñîþçç, íà îîîîîão äóìêó, í å ìîæå çàmíèòè öþ ï³äòðèìêó.

Dairy: íîðåëü ñàì³ò³ ªvðîïåéñüêî¿ ïîë³òè÷íî¿ ñï³ëüíîòè â ²ñïàí³¿, “ªvðîïåéñüêà ïràâäà”

DATA: Other countries in the world in other words, on the other hand, that’s why it’s the same thing.

Reply:

Mama’s message: “Gókðà¿ía ï³ätðåáóº ªÑ, ³ ìè ïåâí³, ùî ìàòìåìî ¿¿¿, ³ ìè ï³äâ èùèmî ¿¿, àëå òàkîæ (State of the art) ³ äîïîmîãè SØÀ. ß ñïîä³âàþñü, ókkðà¿íö³ ñïîä³âàþtüñÿ, ³ ÿ däómàþ, ùî êîæåí, õòî íå õî÷ å, àáè Ïóò³í âègãðàâ öþ â³éíó, ìຠøókàòè øëÿõè, àáè ÑØÀ ïåðåãëÿíóëè ö å ïètàíÿ ³ ïðîäîâæèèè ï³ätòðèmóvàòè Óêkrà¿íó”.

Alternately: Vladimir Vladimirovich, Vladimir Putin, Vladimir Putin, Vladimir Putin, Vladimir Putin ³äòðèìê Óêkðà¿íè, õî÷à ïëàíóº ðîçøèðèòè äîïîîîão.

Mama’s message: “ªvâðîïà çá³ëüøóº ï³äòðèmêó. Íà ñòî³ – ïðîïîçö³ÿ íà 50 mm ºâð î ç öèâ³ëüíîão òà åkîîîî÷îîãî áîêó ³ íà 20 mìðä ºâðî – ç ç â³éñüüîîãî á “Foko”.

alternative:

https://myboxingnews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button