News

Á³ëèé ä³ì: ϳâí³÷íà Êîðåÿ ïåðåäàëà Ðîñ³¿ 1000 ” êîíòåéíåð³â ç â³éñüêîâ èì îáëàäííÿì”

With the help of the Russian Federation ëà Ðîñ³¿ òèñÿ÷óíåð³â ç ç “â³éñüêîâèîîàîàííÿì”, à îîáì³íðîçð àõîâóº îtòðèìàòè çáðîþ, âêëþ÷íî ç àâ³àö³ºþ.

Dairy: “ªvðîïåéñüêka”In the context of this issue, we are talking about about the world

DATA: More information about this topic kîmóí³kàö³é Ðàäè íàö³íàëüíî¿ áåçïåê Á³ëîãî äîìó Äæîíà ʳðá³.

Reply:

“MÌm ìàºmî ³íôîrìö³þ, ùî ϳâí³÷íà Êîðÿ ïîñòàâèëà Ðîñ³¿ çáðîþ äëÿ ç 1000 cu. this is what we are talking about. çîáðàæóº ïåðåñóàíÿ êîíåéíåð³â”, – öèòóº ʳðá³ æóðíàë³ñòà Ëàóðà Ð îóçåí .

Remarks on the topic “G” “Following the Administrator’s Guide” ïåðåäà÷à â³äáóëàñÿ “îñòàíí³ìè òèæíÿè”.

Kotor’s name Nikkei kosher, ç³ ñë³â ʳðá³, ùî â îáì³í íà öå ROYAL RESEARCH FROM THE GOVERNMENTAL SYSTEM, FROM OUR â³òü áîéîâ³ ë³tàkè.

Aglatinov Reuters That’s what you’re talking about, that’s what you’re talking about, this is how it works. Ça Ça çíôîðìàö³ºþ ÑØÀ, ïîñòàâêè â³äáóëèñÿ ì³æ 7 âðåñíÿ ³ æîtâòíÿ.

dz ñêëàäó ó ϳâí³÷í³é Êîå¿ çáðîþ ñïåðøó çàâàíòàæóâàëè íà ðîñ³éñüê å sóäíî, à çâ³äòè çàë³çíèöåþ ÷åðåç óñþ Ðîñ³þ íà ñêëàäè á³ëÿ³ ñòà Òèõîrºöük, ùî ó Çðàñíîäàðñüêîóêð¿¿.

“This is not the case with the Russian Federation, in other words, about the world, about the world, about the world, about the world “This is what we are talking about,” – according to Reuters íà ʳðá³.

More information on the other side of the world moreover about the meaning of the word More information about the world ³ðà Ïóò³íà ó âåðåñí³.

https://myboxingnews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button