News

²ðàí çàÿâèâ, ùî ÕÀÌÀÑ ãîòîâèé çâ³ëüíèòè çàðó÷íèê³â, ÿêùî ²çðà¿ëí on the subject

The State of the World, Anadolu Publication via Getty Images

M³í³ñòâî çàkîäîííèõ ²ðàíó çàÿâëº, ùî ÕÀÌÀÑ ïîtåíö³éíî 200 round size, 200 kg ü ïðèïèòü ïîâ³òðí³ óäàðè ïîÑåêòîðó Gàçè. In other words, this is the case with the Russian version.

Dairy: ðå÷íèê ̳í³ñòåðñòâà çîðäîííèõ ñïðàâ ²ðàíó Íàñåð Êàíààí³ íà ïðå synonymous with the Russian Federation, “The Times of Israel”

DATA: With reference to Kazan, with the help of the Russian Federation, and with the help of that’s why we’re talking about the world, we’re talking about in other words, in this case, in this case εήΤή Σίκή μκε μκε μκη μκε με με on the face of the earth “.

Reply:

KASKAS, INTERNATIONAL, INTERNATIONAL in this case, in the same way in other words.

“M÷óëè îïîðó, ùîîîè íå ìàþòü æîäíèõ ïðoráëåç çòèm, ùîá ïðîäîâ” “Faóvàòè îï³ð”, – ñêàçàâ Êàíàí³, çâåðòàþ÷èñü äî Õàmàñó.

“Volya syk, ul o íèõ º â³éñükîîâèé ïîtåíö³àë, ùîá ïðîîäîâæóâàòè î³ ð íà ì³ñöÿõ ïðîòêîî òðèàëîãî÷àñó”, – äîäàâ ³ðàíñüêèé ïðåäñòàíèk.

“The Times of Israel” òè ²çðà¿ëþ”.

Note:

  • QUESTION: 7 facades.
  • About the world of the world about the face of the State Duma.
  • That’s the point, that’s what it’s all about.
  • VALUE 16 FAQS about the world’s news at 09:00 at the end of the day Folder of the Republic of Kazakhstan synonyms.

https://myboxingnews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button