News

²çðà¿ëü çàÿâèâïîîë³êâ³äàö³þ êîìàíäèðà ñïåöïðèçíà÷åíö³â ÕÀÌÀÑó

Alternately, in this case, in the center of the world çä³ëó ÕÀÌÀÑ “Íóõáà”, ÿêèé êåðóâàâà àòàêîþ ÕÀÌÀÑ íà ³çðà¿üñüê³ Gãîìàäè this is how it works.

Dairy: Alteration of the world

DATA: ÖÀÕÀË ïîâ³äîëÿº, ùî ía îñíîâ³ ðîçâ³äóàëüíèõ äàíèõ àâ³àö³ºþâèë and Àë³ KÊàä³, komaíäðà ðîòè çàgîíó ñïåöíàçó ÕÀÌÀÑ “Íóõáà”.

Reply:

Ótoî÷íþºtüñÿ, ùî ñàmå â³í êåðóâàâ àòàkîþ íà ³çðà¿ëüñüê³ ãðîìàäè ïî This is the 7th edition of the State Duma.

2005 edition of the Russian Federation äåííÿ ³ âáèâñòâà ³çðà¿ëüñüêèõ öèâ³ëüíèõ îñ³á ³ áóâ çâ³ëüíåíèé â ðàì as a matter of fact.

Contact: Responsiveness of the world, in other words Måðàäà Àáó MÌåðàäà, ÿêèé bóâ fîäíèì ç gãoäïîâ³äàëüíèõ This is the case with the 7th century.

https://myboxingnews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button